+86-13655965689

+86-18350777603

You are here: Home » News » Jinjiang Hongji Machinery

Jinjiang Hongji Machinery

Views: 0     Author: Site Editor     Publish Time: 2023-02-27      Origin: Site

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

JINJIANG HONGJI MACHINERY CO.,LTD

CONTACT US

    Add : No.67, longteng road, jinjiang Economic Development zone (xintang Park), quanzhou city, Fujian province china
Zip: 362216
    Phone : +86-13655965689
    E-mail : sales1@jj-hj.com.cn
   WhatsApp : +86-13655965689
Copyright  2022  JINJIANG HONGJI MACHINERY CO.,LTD.All Rights Reserved. Sitemap. Privacy Policy